لغتنامه ارتوپدی

اره گچ بری

اره گچ بری با طب دائم 1

اره گچ بری با طب دائم

آنتریور

آنتریور Anterior چیست؟

به معنی جلو است. وقتی میگویم جسم الف در آنتریور جسم ب است به این معنی است که جسم الف در جلوی جسم ب قرار گرفته است. صورت در آنتریور سر قرار گرفته است.